fbpx

Vilkår og betingelser

af Hamborg-Guide.com, repræsenteret af hr. Christian Meyer-Pedersen, i det følgende kaldet “arrangør”, til gennemførelse af byture.

1.) Indgåelse af kontrakt 

1.1 Med sin skriftlige, telefoniske eller elektroniske registrering indgår kunden en bindende kontrakt med arrangøren. Kontrakten indgås af arrangøren, ved at bekræfte kundens bestilling på grundlag af de generelle vilkår og betingelser i tekstform.

1.2 Alle priser på hjemmesiden er slutbrugerpriser og indeholder 19 % tysk Moms (MwSt. – Mehrwertsteuer).

2.) Omfang af ydelser

2.1. Den kontraktlige service fremgår af beskrivelsen af tjenesten samt yderligere tjenester, der er anført i reservationsbekræftelsen. Sideaftaler, der ændrer omfanget af de kontraktlige tjenester, er kun gyldige, hvis disse er fastholdt i skriftlig form.

2.2. Arrangøren forbeholder sig retten til at ændre oplysningerne, der er givet på mødestedet, tidspunktet for turens begyndelse eller rute, hvis der er tvingende omstændigheder for en ændring, f.eks. vejrskifte, demonstrationer, vejlukning etc. Kunden informeres straks af arrangøren om sådanne ændringer som beskrevet ovenfor.

3.) Ubrugte tjenester 

Hvis kunden vælger at aflyse sine tjenester efter turens start som følge af for tidlig hjemrejse, sundhedsmæssige problemer eller andre grunde, har han ingen ret til tilbagebetaling eller nedsættelse af prisen.

4.) Kuponer

Personligt eller elektronisk leverede kuponer er personlige dokumenter, der ikke må gengives eller videregives til tredjeparter. Kunden forpligter sig at alle oplysninger på kuponen er korrekte.

5.) Aflysningspolitik / fortrydelsesret

Medmindre der er aftalt særskilte afbestillingsbetingelser, gælder der følgende:

Hvis bestillingen af turen bliver tilbagekaldt op til 24 timer før turens start, refunderes 100% af beløbet, hvis der allerede er foretaget en betaling. 

Ved afbestilling af registrering mindre end 24 timer før turens start, refunderes 50% af beløbet, hvis der allerede er foretaget en betaling. Er der ikke foretaget betaling, er kunden forpligtet til at betale 50% af prisen.

Ved afbestilling mindre end 1 time før turens start eller ved uanmeldt fravær er kunden forpligtet til at betale 100% af omkostningerne.

Tilbagekaldelsen skal ske telefonisk eller i tekstform (skriftlig, mail, SMS).

6.) Udelukkelse

Kundens kan ikke overdrage kontraktlige rettigheder eller krav til tredjeparter. Tilsvarende har kunden ikke ret til at bemyndige en tredjepart til at hævde sine krav i eget navn. Arrangøren forbeholder sig ret til at udelukke berusede personer fra en tur. Et krav om refusion eller en forpligtelse til at yde erstatning eksisterer ikke.

7.) Ansvar 

7,1. Arrangøren er ansvarlig for den omhyggelige forberedelse og gennemførelse af turen som en del af den rette omhu for en ordentlig forretningsmand. 

7.2. Arrangørens ansvar er begrænset til de aftalte tjenester.

Arrangøren hæfter kun for skader, hvis arrangøren er skyld i ulykken, og da kun i henhold til lovens bestemmelser. 

Såfremt det handler sig om væsentlige kontraktlige forpligtelser, er arrangørens ansvar, ved let uagtsomhed, begrænset til kontrakt-typiske, forudsigelige skader. Væsentlige kontraktlige forpligtelser er forpligtelser, som opstår som følge af kontraktens art og hvis overtrædelse ville bringe kontraktens formål i fare samt forpligtelser, som kontrakten pålægger arrangøren for at opnå formålet med kontrakten, hvilket gør opfyldelsen af den korrekte udførelse af kontrakten overhovedet muligt og på hvis overholdelse kunden regelmæssigt kan stole på.

Ved en overtrædelse af mindre kontraktlige forpligtelser, er arrangørens ansvar for let uagtsomhed udelukket. 

7.3. Arrangøren er ikke ansvarlig for ydelser fra tredjeparter, selvom arrangøren har fungeret som mægler. 

7.4. Hvis mindreårige deltager i en guidet tur, er værgerne ansvarlige. Arrangøren påtager sig ikke nogen tilsynsopgaver. 

7.5. Under de lovmæssige bestemmelser hæfter arrangøren for skader på liv og legeme og helbred baseret på en uagtsom eller forsætlig pligtforsømmelse af arrangøren, dets medarbejdere, repræsentanter eller hans assistenter. 

7.6. Arrangøren er ikke ansvarlig for tab af deltagerens genstande. Han er heller ikke ansvarlig hvis deltagerens genstande bliver beskadiget af andre deltagere eller tredjeparter.

7.7. For så vidt som arrangørens ansvar er udelukket eller begrænset, gælder dette også for medarbejdernes, repræsentanternes eller de vikariske medarbejders personlige ansvar.

7.8. I tilfælde af samarbejde med andre forretningspartnere er arrangøren ikke ansvarlig for deres tilbud. Dette gælder især de kuponer, der leveres gratis af samarbejdspartnere. Arrangøren kan endda med kort varsel opsige samarbejdet med en samarbejdspartner, hvis der er grunde, der gør det nødvendigt, f.eks. maden på en restaurant skal falde i kvalitet.

De aktuelle samarbejdspartnere præsenteres af arrangøren på hans hjemmeside, som kunden blev gjort opmærksom på ved henvisninger til kuponerne (tilsvarende links og email).

Et krav om erstatning for den let uagtsomme overtrædelse af væsentlige kontraktlige forpligtelser er begrænset til den kontrakt-typiske, forudsigelige skade, for så vidt der ikke hæftes på grund af ansvar for skade på liv, legeme eller helbred. Dette gælder også for ansvaret for arrangørens vikariske medarbejder.

8.) Værneting

Eksklusiv retsinstans for leverancer og betalinger samt alle tvister mellem arrangøren og kunden som følge af kontrakter indgået mellem parterne er arrangørens hjemsted, for så vidt kunden er en registreret forretningsmand, en offentligretlig juridisk enhed eller en offentlig særlige fond.

9.) Afsluttende bestemmelser 

Ineffektiviteten af de enkelte kontraktbestemmelser medfører ikke, at hele kontrakten bliver ineffektiv.

gældende fra den 1. juli 2019

Allgemeine Geschäftsbedingungen

 

von Hamborg-Guide.com, vertreten durch Herrn Christian Meyer-Pedersen, im Nachfolgenden „Veranstalter“ genannt, für die Durchführung von Stadtführungen.

1.) Vertragsabschluss
1.1 Mit seiner schriftlichen, fernmündlichen oder elektronischen Anmeldung bietet der Kunde dem Veranstalter den Abschluss eines Vertrages verbindlich an. Der Vertrag kommt zustande, indem der Veranstalter dem Kunden die Buchung auf Grundlage der Allgemeinen Geschäftsbedingungen in Textform bestätigt.

1.2 Alle Preise auf der Website sind Endverbraucherpreise und enthalten 19 % MwSt.

2.) Leistungsumfang
2.1. Die vertragliche Leistung ergibt sich aus der Leistungsbeschreibung sowie den in der Buchungsbestätigung zusätzlich aufgeführten Leistungen. Nebenabreden, die den Umfang der vertraglichen Leistungen verändern, haben nur Gültigkeit, wenn sie in Textform vereinbart sind.
2.2. Der Veranstalter behält sich ausdrücklich vor, Änderungen der Angaben von Treffpunkt, Zeitpunkt des Beginns der Führung oder Änderung der Wegstrecke vorzunehmen, sofern es gravierende Umstände für eine Änderung gibt, z.B. Wetterumschwung, Demonstrationen, Straßensperrungen. Der Kunde wird vom Veranstalter umgehend über solche Änderungen wie oben beschrieben informiert.

3.) Nicht in Anspruch genommene Leistungen
Nimmt der Kunde einzelne Leistungen nach Beginn der Führung infolge vorzeitiger Rückreise, gesundheitlicher Probleme oder aus anderen Gründen nicht oder nicht vollständig in Anspruch, so hat er keinen Anspruch auf Erstattung bzw. Ermäßigung des Preises.

4.) Gutscheine
Die persönlich ausgehändigten oder auf elektronischem Wege zugestellten Gutscheine sind personenbezogene Dokumente, die nicht an Dritte weitergegeben oder vervielfältigt werden dürfen. Der Kunde verpflichtet sich zu einem korrekten Ausfüllen des Gutscheines.

5.) Widerruf/Widerrufsrecht

Die folgenden Stornobedingungen gelten, es sei denn, gesonderte Stornobedingungen wurden vereinbart:

Bei Widerruf der Anmeldung bis 24 Stunden vor Beginn der Führung wird der Betrag zu 100% zurückerstattet, sofern bereits eine Zahlung erfolgt ist.

Bei Widerruf der Anmeldung weniger als 24 Stunden vor Beginn der Führung wird der Betrag zu 50% zurückerstattet, sofern bereits eine Zahlung erfolgt ist.

Sollte noch keine Zahlung erfolgt sein ist der Kunde zur Zahlung der 50% des Preises verpflichtet.

Bei Widerruf der Anmeldung unterhalb von 1 Stunde, oder bei unangekündigtem Nichterscheinen, ist der Kunde zur Zahlung von 100% der Kosten verpflichtet.

Der Widerruf muss in Textform erfolgen (schriftlich, Mail, SMS).

6.) Ausschluss
Das Recht des Kunden, ihm aus dem Vertrag zustehende Ansprüche an Dritte abzutreten, ist ausgeschlossen. Ebenso ist der Kunde nicht berechtigt, einen Dritten zu ermächtigen, seine Ansprüche im eigenen Namen geltend zu machen.
Der Veranstalter behält sich vor, alkoholisierte Personen von einer Führung auszuschließen. Ein Anspruch auf Rückerstattung des Tour-Geldes oder die Geltendmachung von Schadensersatzansprüchen besteht nicht.

7.) Haftung
7.1. Der Veranstalter haftet im Rahmen der Sorgfaltspflicht eines ordentlichen Kaufmannes für die gewissenhafte Vorbereitung und Durchführung der Führung.
7.2. Die Haftung des Veranstalters beschränkt sich auf die vereinbarten Leistungen.

Der Veranstalter haftet gegenüber dem Kunden nur für solche Schäden, für die den Veranstalter ein Verschulden trifft und das auch nur im Rahmen der gesetzlichen Bestimmungen.
Sofern wesentliche Vertragspflichten betroffen sind, ist die Haftung des Veranstalters bei leichter Fahrlässigkeit auf den vertragstypischen, vorhersehbaren Schaden beschränkt. Wesentliche Vertragspflichten sind Pflichten, die sich aus der Natur des Vertrages ergeben und deren Verletzung die Erreichung des Vertragszweckes gefährden würde sowie Pflichten, die der Vertrag dem Veranstalter nach seinem Inhalt zur Erreichung des Vertragszwecks auferlegt, deren Erfüllung die ordnungsgemäße Durchführung des Vertrags überhaupt erst möglich machen und auf deren Einhaltung der Kunde regelmäßig vertrauen darf.
Bei der Verletzung unwesentlicher Vertragspflichten ist die Haftung des Veranstalters bei leicht fahrlässigen Pflichtverletzungen ausgeschlossen.
7.3. Der Veranstalter haftet nicht für Leistungen Dritter, auch wenn der Veranstalter hier als Vermittler aufgetreten ist.
7.4. Sofern Minderjährige an einer Führung teilnehmen, haften die Erziehungsberechtigten. Der Veranstalter übernimmt keinerlei Aufsichtspflichten.
7.5. Der Veranstalter haftet nach den gesetzlichen Bestimmungen für Schäden an Leben, Körper und Gesundheit, die auf einer fahrlässigen oder vorsätzlichen Pflichtverletzung von dem Veranstalter, seiner Angestellten, Arbeitnehmer, Mitarbeiter, Vertreter oder seinen Erfüllungsgehilfen beruhen.
7.6. Der Veranstalter haftet nicht für Gegenstände, die der Teilnehmer verloren hat. Er haftet auch nicht für durch andere Teilnehmer oder fremde Dritte beschädigte Gegenstände.

7.7. Soweit die Haftung des Veranstalters ausgeschlossen oder beschränkt ist, gilt dies auch für die persönliche Haftung seiner Angestellten, Arbeitnehmer, Mitarbeiter, Vertreter oder Erfüllungsgehilfen.

7.8.) Bei Kooperationen mit anderen Geschäftspartnern haftet der Veranstalter nicht für deren Angebote. Dies gilt insbesondere für die von Kooperationspartnern kostenfrei zur Verfügung gestellten Gutscheine. Der Veranstalter kann, auch kurzfristig, die Zusammenarbeit mit einem Kooperationspartner aufkündigen, wenn es Gründe gibt, die dies notwendig machen, z.B. die Speisen eines Restaurants qualitativ nachlassen sollten.

Die jeweils aktuellen Kooperationspartner stellt der Veranstalter auf seiner Webseite vor, die dem Kunden durch Hinweise auf die Gutscheine (entsprechende Links und Email) bekannt gemacht wurden.

Ein Schadensersatzanspruch für die leicht fahrlässige Verletzung wesentlicher Vertragspflichten ist auf den vertragstypischen, vorhersehbaren Schaden begrenzt, soweit nicht wegen der Verletzung des Lebens, des Körpers oder der Gesundheit gehaftet wird. Dies gilt auch für die Haftung für Erfüllungsgehilfen des Veranstalters.

8.) Gerichtsstand
Ausschließlicher Gerichtsstand für Lieferungen und Zahlungen sowie sämtliche sich zwischen dem Veranstalter und dem Kunden ergebenden Streitigkeiten aus den zwischen den Parteien geschlossenen Verträgen ist der Firmensitz des Veranstalters, soweit der Kunde im Handelsregister eingetragener Kaufmann, juristische Person des öffentlichen Rechts oder ein öffentlich-rechtliches Sondervermögen ist.

9.) Schlussbestimmungen
Die Unwirksamkeit einzelner Bestimmungen des Vertrages hat nicht die Unwirksamkeit des gesamten Vertrages zur Folge.

Stand: Juli 2019